دل

 

 

مرا دردیست اندر دل، اگر گویم زبان سوزد

اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزدمنجم کوکب بخت مرا از برج بیرون کن

که من کم طالعم ترسم زانهم اسمان سوزد

 

 

 

«سعدی»

/ 1 نظر / 40 بازدید
آزاده

بسیار زیبا دوست گلم.