دل من

دلِ من

دلِ من دیگه خطا نکن                       با غریبه ها وفا نکن

زندگی رو باختی دلِ من                مردم رو شناختی دلِ من

تا به کِی سراپا حقیقتی                  تا به کِی خراب محبتی

همنشین این و اون شدی              خسته و پریش و خون شدی

دشت بختِ تو کویر شده            مرغِ آرزوت اسیر شده

روبروت سراب  ،  پشت سر خراب

ساکت و صبوری دلِ من              مثل بوفِ کوری دل ِ من

زندگی رو باختی دلِ من                مردم رو شناختی دلِ من

دلِ من دیگه خطا نکن                     با غریبه ها وفا نکن

زندگی رو باختی دلِ من                مردم رو شناختی دلِ من

توی خون نشستی دلِ من               بی صدا شکستی دلِ من

زندگی رو باختی دلِ من                مردم رو شناختی دلِ من

ساکت و صبوری دلِ من              مثل بوفِ کوری دل ِ من

زندگی رو باختی دلِ من                مردم رو شناختی دلِ من

                                                       «داریوش اقبالی»

 

*******

و فصل جدیدی آغاز می شود اگر پاییز را بگذاریم بیاید و اگر زمستان از راه برسد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید