شوق دوست

اگر مراد تو ای دوست نامرادی ماست

مراد خویش دگر باره من نخواهم خواست

عنایتی که تو را بود اگر مبدل شد

خلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست

میان عیب و هنر پیش دوستان قدیم

تفاوتی نکند چون نظر به عین رضاست

مرا به هرچه کنی دل نخواهی آزردن

که هرچه دوست پسندد به جای دوست رواست

هزار دشمنی افتد میان بدگویان

میان عاشق و معشوق دوستی برجاست

جمال در نظر و شوق همچنان باقیست

گدا اگر همه عالم بدو دهند گداست

مرا به عشق تو اندیشه از ملامت نیست

اگر کنند ملامت نه بر من تنهاست

غلام قامت آن لعبت قباپوشم

 که از محبت رویش هزار جامه قباست

بلا و زحمت امروز بر دل درویش

از آن خوش است که امید رحمت فرداست

(سعدی)

و یه اجرای زیبا از همایون شجریان

/ 1 نظر / 16 بازدید
آزاده

آنان که حقیقت را می دانند، به پای آنهایی به حقیقت عشق می ورزند نمی رسند. و آنان که به حقیقت عشق می ورزند هم به پای آنهایی که از حقیقت شاد می شوند نخواهند رسید. از دور صدای نغمه ترانه ها مرا به شادی می خواند. و بهار با جوانه های نو سکوت را به شعف تبدیل کرده است. سال نو مبارک